Säännöt

Turun Ammattikorkeakoulun Rakennusalan Opiskelijoiden Kilta TROK ry:n säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty killan sääntömääräisessä kevätkokouksessa 2.2.2015 ja toistamiseen killan ylimääräisessä kokouksessa 24.2.2015. Sääntömuutos on merkitty yhdistysrekisteriin 4.5.2015. Alkuperäiset säännöt on hyväksytty killan perustamiskokouksessa 13.09.2013. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 06.02.2014.

I Luku

Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Ammattikorkeakoulun rakennusalan opiskelijoiden kilta TROK ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä kilta. Killan kotipaikka on Turku

2 § Killan tarkoitus

Killan tarkoituksena on edistää Turun ammattikorkeakoulun rakennusalan opiskelijoiden ammattitaitoa, edistää jäsentensä yhteisiä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja, kehittää alan opiskelijoiden ja työelämän edustajien välistä yhteistoimintaa, luoda ja kehittää rakennusalan opiskelijoille yhtenäinen opiskelijakulttuuri sekä yhdistää rakennusalan opiskelijoita Turun ammattikorkeakoulussa.

3 § Killan toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi:

1) järjestää kokouksia, opintoretkiä, illanviettoja, juhlia ja muuta vapaa-ajantoimintaa;
2) järjestää opintoihin, korkeakouluun, korkeakoulupoliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu-, opinto- ja tiedotustilaisuuksia;
3) hoitaa killan tiedotustoimintaa;
4) auttaa jäseniään perehtymään korkeakouluun ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään opintoihin liittyvistä ongelmista ja pitämällä yhteyttä korkeakoulun henkilökuntaan;
5) pitää yhteyttä oman ja muiden koulujen opiskelijajärjestöihin, alan ammatillisiin järjestöihin ja yrityksiin sekä muihin sidosryhmiin;
6) liittyä hyödylliseksi näkemiinsä järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n tarkoittamaa taloudellista toimintaa.

II Luku

Jäsenet ja maksut

6 § Jäsenet

Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, alumnijäsenet, kannatus- ja kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtajat. Kokouksissa äänioikeudellisia ovat vain varsinaiset jäsenet.

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut Turun ammattikorkeakoulun rakennusalan opiskelija, joka on liittymishetkellä ilmoittautunut läsnäolevaksi Turun ammattikorkeakouluun ja joka hyväksyy killan tarkoituksen.

Killan alumnijäseneksi voidaan hyväksyä Turun ammattikorkeakoulussa rakennusalan tutkinnon suorittanut henkilö, joka on ollut killan varsinaisena jäsenenä.

Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt killan pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä käsittävä ryhmä.

Killan kunniapuheenjohtajaksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt killan pyrkimyksiä sekä toiminut killan puheenjohtajana. Esityksen kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä käsittävä ryhmä.

7 § Jäsenluettelo

Killan on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka, sekä muut hallituksen tarpeellisiksi katsomat, lailliset tiedot. Jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan tietojensa muutoksista killan hallitukselle.

8 § Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet sekä alumnijäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle määritellyn jäsenmaksun. Varsinaisten jäsenten sekä alumnijäsenten jäsenmaksun suuruuden määrää killan syyskokous. Kannatusjäsenten jäsenmaksusta päättää killan hallitus, ja maksu suoritetaan vuosittain. Eri jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruus voi poiketa toisistaan. Jäsenmaksusta ovat kuitenkin vapautettuja:

1. kunniajäsenet;
2. kunniapuheenjohtajat.

9 § Killasta eroaminen

Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa jäsenyyden luomista velvoitteista kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua eroanomuksen esittämisestä.

10 § Erottaminen ja rankaiseminen

Killan hallitus voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi toiminut vastoin killan tarkoitusta tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua sen erääntymisestä.

Hallitus voi kieltää määräajaksi jäsenen osallistumisen killan toimintaan joko osittain tai kokonaan, mikäli hän on toiminnallaan tuottanut haittaa killalle tai sen toiminnalle.

Ennen erottamis-­ tai rangaistuspäätöksen tekemistä on asianomaisella jäsenellä oltava tilaisuus selvityksen antamiseen. Erottamispäätös on toimitettava viipymättä jäsenelle.

11 § Erottamis- tai rangaistuspäätöksestä valittaminen

Erotetulla tai rangaistulla on oikeus valittaa päätöksestä killan kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava hallitukselle kirjallisena kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkistamisesta killan virallisella ilmoitustaululla. Valitus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä. Mikäli erottaminen johtuu maksamattomasta jäsenmaksusta, erotetulla ei ole valitusoikeutta.

III Luku

Killan kokoukset

12 § Kokoukset

Killan kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous sekä ylimääräiset kokoukset.

13 § Sääntömääräiset kokoukset

Kevätkokous on pidettävä helmikuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

1) toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
2) tilikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta;
3) tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien lausunto;
4) tilinpäätöksen vahvistaminen
5) vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Syyskokous on pidettävä aikavälillä 1.10-31.11 ja siinä on käsiteltävä ainakin:
1) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen rahastonhoitaja;
2) valitaan 2-7 hallituksen jäsentä;
3) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa;
4) hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle, jonka väistyvä hallitus valmistelee;
5) hyväksytään talousarvio tulevalle toimikaudelle, jonka valmistelee väistyvä hallitus;
6) määrätään killan jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille seuraavalle toimikaudelle;
7) määrätään killan virallinen ilmoitustaulu seuraavalle toimikaudelle.

14 § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15 § Kokousten koolle kutsuminen

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, Kokouskutsu lähetetään myös killan sähköpostilistalle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

16 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

17 § Oikeudet killan kokouksissa

Killan kokouksissa on läsnäolo-­, puhe-­ ja esitysoikeus kaikilla killan jäsenillä. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä siten, että jokaisella on yksi ääni.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös kiltaan kuulumattomalle myöntää läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla äänestävän tulee esittää kokouksen sihteerille valtakirjansa kokouksen alussa sekä ääntenlaskijoille ennen äänestyksen aloittamista. Valtakirjasta tulee selvitä valtakirjan luovuttaneen nimi, valtuutettu henkilö, asianosaisten allekirjoitukset, päiväys sekä kokous johon valtakirja osoitetaan.

18 § Kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

Ainoastaan killan kokous voi päättää hallituksen, sen jäsenen tai tilintarkastajan/toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai killan purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voida tehdä, ellei niistä ole mainittu kokouskutsussa.

Mikäli killan jäsen haluaa tuoda jonkin asian killan kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

19 § Päätöksenteko

Päätökset killan kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, henkilövaaleissa arpa.

20 § Virasta erottaminen ja eroaminen

Killan kokous voi vapauttaa puheenjohtajan tai muun hallituksen jäsenen toimestaan kesken toimikauden. Päätös erottamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtajan erotessa tai tullessa erotetuksi siirtyy varapuheenjohtaja hänen tehtäväänsä. Killan kokous valitsee uuden varapuheenjohtajan tai hallituksen jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Mikäli hallituksen jäsen haluaa erota hallituksesta, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti. Killan kokous voi erottaa valitsemansa toimihenkilön kesken hänen toimikauttaan ja valita jäljellä olevalle toimikaudelle uuden henkilön.

IV Luku

Killan hallitus

21 § Hallitus

Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

22 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu ainakin:

1) johtaa killan toimintaa;
2) valmistella killan kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
3) hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;
4) päättää jäseneksi hyväksymisestä;
5) laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
6) valvoa ja ohjata toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
7) kutsua killan kokoukset koolle tarpeen vaatiessa;
8) edustaa kiltaa;
9) vastata killan tarkoituksenmukaisesta ja tarpeellisesta toiminnasta, kuten opinto-­, harjoittelu-­, excursio-­, ohjelma-­, ja tiedotustoiminnasta.

23 § Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluvat syyskokouksen vuosittain valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja näiden lisäksi kahdesta seitsemään (2-7) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava killan varsinaisia jäseniä. Hallituksen kokoonpanosta ja sen jäsenten tehtävistä säädetään tarkemmin hallinto-ohjesäännössä.

24 § Hallituksen kokoukset ja päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen kaikille jäsenille heidän keskuudessaan sopimalla tavalla, ja läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

25 § Päätöksenteko

Hallituksen kokousten päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

26 § Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

V Luku

Toimihenkilöt ja toimikunnat

27 § Toimihenkilöt ja toimikunnat

Hallituksen alaisuudessa voi toimia toimihenkilöitä ja toimikuntia. Toimihenkilöiden ja toimikuntien toimikausi on kalenterivuosi hallinto-ohjesäännössä mainituin poikkeuksin. Killan kokous nimeää tarvittaessa toimikunnat, niiden tehtävät ja vastuuhenkilöt sekä toimihenkilöt. Killan kokous voi alistaa toimihenkilöiden valinnan ja päätöksen heidän erottamisestaan hallitukselle. Hallinto-ohjesäännöissä on säädetty tarkemmin toimihenkilöitä ja toimikuntia koskevista yksityiskohdista.

VI Luku

Hallinto ja talous

28 § Killan toimi- ja tilikausi

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

29 § Tilintarkastajat

Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat tilintarkastajat/toiminnantarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Lisäksi tilintarkastajille/toiminnantarkastajille on toimitettava kaikki tarvittavat asiakirjat toukokuun loppuun mennessä välitilin-/toiminnantarkastusta varten. Tilit on annettava tarkastettavaksi muutenkin pyydettäessä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa pyynnöstä. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, killan vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan killan hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

VII Luku

Erityisiä määräyksiä

30 § Killan tunnukset ja merkit

Killalla on oma logo.

31 § Killan virallinen ilmoitustaulu

Killan virallisesta ilmoitustaulusta päättää killan vuosikokous.

32 § Päätöksistä valittaminen

Jos killan päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai killan sääntöjen vastainen, voi killan jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen kiltaa vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi.

33 § Killan sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai  yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

34 § Killan purkautuminen

Kilta purkautuu, mikäli killan kokous niin päättää kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa. Esityksen purkautumisesta voi tehdä hallitus tai kaksi viidesosaa (2/5) killan äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Killan purkautuessa on sen varat käytettävä killan tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkautumisesta päättäneen killan kokouksen päätöksen mukaisesti.

35 § Sääntömuutoksen ja purkautumispäätöksen voimaantulo

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

36 § Sääntöjen astuminen voimaan

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.

37 § Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia, kirjanpitolakia sekä tilintarkastuslakia.